Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου ιστότοπου

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω αυτού του ιστότοπου, υπόκεινται στους όρους που ορίζονται σε αυτήν την "πολιτική απορρήτου" στην οποία θα χρησιμοποιήσουμε και θα προστατεύσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς και τις υπηρεσίες που ζητάτε. Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο και ζητώντας τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με τους όρους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

II σκοπός της προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με την εμπιστευτικότητα της εργασίας που αντιμετωπίζουμε ως Gidkappadokii, τα δεδομένα των πελατών μας ή των πιθανών πελατών μας ήταν εμπιστευτικά και δεν διαβιβάστηκαν ποτέ σε τρίτους. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι η κύρια πολιτική της εταιρείας μας. Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια, η εταιρεία μας και οι θυγατρικές της αποδίδουν μεγάλη σημασία στην εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και την έχουν υιοθετήσει ως αρχή λειτουργίας και έχουν δώσει οδηγίες στους υπαλλήλους τους να εργάζονται σύμφωνα με αυτήν την αρχή. Αναλαμβάνουμε επίσης να συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις βάσει του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως «Gidkappadokii». Οι αρχές της εταιρείας μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τους συνεργάτες μας.

II. Πεδίο εφαρμογής και αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η πολιτική, που εκπονήθηκε από την εταιρεία μας, έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τον Νόμο Νο. 6698 «Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (“KVKK”). ή σύμφωνα με το νόμο θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε και για τη βελτίωση της πολιτικής ποιότητας των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Και πάλι, ορισμένα από τα δεδομένα που έχουμε αφαιρεθούν από προσωπικά και ανώνυμα. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς και δεν υπόκειται σε επιβολή νόμου ή πολιτική Η Πολιτική Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των δεδομένων που λαμβάνονται αυτόματα από τους πελάτες μας, τους πελάτες μας, τους υπαλλήλους μας και άλλους υπαλλήλους εταιρειών που συνεργάζονται μαζί μας.

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις πολιτικές και τους κανόνες μας-για να συμμορφωθεί με το νόμο και να προστατεύσει καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα.

III. Βασικοί κανόνες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

α) συμμόρφωση με τους κανόνες δικαίου και την εντιμότητα: Η Gidkappadokii ζητά την πηγή των δεδομένων που συλλέγει ή λαμβάνει από άλλες εταιρείες και αποδίδει μεγάλη σημασία στη λήψη αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου και εντιμότητας. Από την άποψη αυτή, η Gidkappadokii προβαίνει στις απαραίτητες προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις σε τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων και άλλων ενδιάμεσων ιδρυμάτων) που πωλούν τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται.

Β) να είναι ακριβή και ενημερωμένα όταν χρειάζεται: Η Gidkappadokii αποδίδει σημασία στο γεγονός ότι όλα τα δεδομένα που περιέχονται στο ίδρυμα είναι ακριβή, ότι δεν περιέχουν ψευδείς πληροφορίες και ότι ενημερώνονται εάν διαβιβαστούν σε αυτό στο περίπτωση αλλαγής των προσωπικών δεδομένων.

γ) επεξεργασία για συγκεκριμένους, κατανοητούς και νόμιμους σκοπούς: Η Gidkappadokii επεξεργάζεται δεδομένα μόνο για τους περιορισμένους σκοπούς για τους οποίους προσφέρει και λαμβάνει τη συγκατάθεση από άτομα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Δεν επεξεργάζεται, δεν χρησιμοποιεί ή χρησιμοποιεί δεδομένα εκτός από επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η Gidkappadokii χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για σκοπούς επεξεργασίας και στον βαθμό που απαιτείται από την υπηρεσία.

ε) αποθήκευση μέχρι το χρόνο που απαιτείται για τους σκοπούς που ορίζει η σχετική νομοθεσία ή για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία: Το Gidkappadokii αποθηκεύει δεδομένα από συμβάσεις στον ίδιο βαθμό με τις συνθήκες σύγκρουσης νόμων, καθώς και τις απαιτήσεις του εμπορικού και φορολογικού δικαίου. Ωστόσο, όταν αυτοί οι στόχοι εξαλειφθούν, τα δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Gidkappadokii , ανεξάρτητα από το αν έχει συλλέξει ή επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, ωστόσο, ισχύουν οι παραπάνω αρχές.

Ο Νόμος για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων m. Σύμφωνα με το 11, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: Για τη διευκόλυνση αυτών των δικαιωμάτων, η φόρμα αίτησης έχει ετοιμαστεί επίσης από την Gidkappadokii για εσάς.

Τα άτομα που έχουν επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τα δεδομένα τους, τα οποία αποκαλύπτονται από την Gidkappadokii στον ιστότοπό μας.

1) τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία,

2) ζητήστε πληροφορίες εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία,

3) μάθετε τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και εάν χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς,

4) γνωρίζει τα τρίτα μέρη στα οποία μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα εντός της χώρας ή στο εξωτερικό,

5) απαιτούν διόρθωση προσωπικών δεδομένων εάν είναι ελλιπή ή ακατάλληλα,

6) να ζητήσει τη διαγραφή ή την καταστροφή προσωπικών δεδομένων με τους όρους που ορίζει ο νόμος,

7) αιτήματα ειδοποίησης τρίτων σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εδάφια (Δ) και (ε) σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

8) αντίρρηση για την εμφάνιση του αποτελέσματος σε σχέση με το ίδιο το άτομο με την ανάλυση των επεξεργασμένων δεδομένων αποκλειστικά με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων συστημάτων,

9) να διεκδικήσει αποζημίωση εάν τα προσωπικά δεδομένα καταστραφούν ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας,

κατέχει τα δικαιώματα. Ως Gidkappadokii σεβόμαστε αυτά τα δικαιώματα.

Πολιτική Μέγιστης Διατήρησης/Πολιτική Stingray

Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, η οποία ονομάζεται πολιτική μέγιστης διατήρησης ή πολιτική τσίμπρι, τα δεδομένα που φτάνουν στο "Gidkappadokii" επεξεργάζονται μόνο όσο χρειάζεται. Επομένως, τα δεδομένα που συλλέγουμε καθορίζονται ανάλογα με τον σκοπό. Δεν συλλέγονται προαιρετικά δεδομένα. Άλλα δεδομένα που διαβιβάζονται στην εταιρεία μας διαβιβάζονται επίσης στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας. Οι περιττές πληροφορίες δεν αποθηκεύονται στο σύστημα, δεν διαγράφονται και δεν γίνονται ανώνυμες. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα υγείας από ειδικά ποιοτικά δεδομένα λαμβάνονται μόνο με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και τη διατήρηση της υγείας τους και αποθηκεύονται στο σύστημα με προσοχή.

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Μετά την πάροδο του χρόνου που απαιτείται για τη διατήρηση σύμφωνα με το νόμο, την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών ή την εξάλειψη άλλων απαιτήσεων, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται, καταστρέφονται ή ανωνυμοποιούνται αυτόματα από την εταιρεία μας κατόπιν αιτήματος του σχετικού προσώπου.

Ακρίβεια και ενημέρωση δεδομένων

Τα δεδομένα που περιέχονται στο Gidkappadokii υποβάλλονται σε επεξεργασία, κατά κανόνα, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων. Η gidkappadokii δεν είναι υποχρεωμένη να επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων που μεταδίδονται από πελάτες ή άτομα που επικοινωνούν με την Gidkappadokii, ούτε είναι υποχρεωμένη να το πράξει σύμφωνα με το νόμο ή τις αρχές λειτουργίας μας. Τα αναφερόμενα στοιχεία θεωρούνται σωστά. Η ακρίβεια και η συνάφεια των προσωπικών δεδομένων έχουν επίσης γίνει αποδεκτή από την Gidkappadokii. Ενημερώνει προσωπικά δεδομένα που έχει επεξεργαστεί η εταιρεία μας από επίσημα έγγραφα ή κατόπιν αιτήματος του σχετικού προσώπου. Λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για αυτό.

Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά και η Gidkappadokii σέβεται επίσης αυτή την εμπιστευτικότητα. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα εντός της εταιρείας. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Gidkappadokii, καθώς και για την αποφυγή πέσουν στα χέρια μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και πέσουν θύματα πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό, το λογισμικό συμμορφώνεται με τα πρότυπα, διασφαλίζεται η προσεκτική επιλογή τρίτων και η συμμόρφωση με την πολιτική προστασίας δεδομένων εντός της εταιρείας.

IV. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Gidkappadokii πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίζονται στο κείμενο της κάλυψης. Τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.

V. δεδομένα για πελάτες, πιθανούς πελάτες και επιχειρηματικές λύσεις

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για συμβατικές σχέσεις

Σε περίπτωση σύναψης συμβατικών σχέσεων με πελάτες και πιθανούς πελάτες μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη. Ωστόσο, αυτή η χρήση πραγματοποιείται για τους σκοπούς της σύμβασης. Η καλύτερη εκτέλεση της σύμβασης και οι απαιτήσεις δεδομένων για τον όγκο των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται και ενημερώνονται επικοινωνώντας με τους πελάτες εάν είναι απαραίτητο. Από την άλλη, τα δεδομένα που μας έχουν αφήσει από μόνα τους οι δυνητικοί πελάτες μας (δυνητικοί πελάτες) υποβάλλονται σε επεξεργασία για να τους παρέχουμε απλούστερες και καλύτερες υπηρεσίες. Αυτά τα δεδομένα διαγράφονται εάν δεν μετατραπούν σε συμβατική σχέση σε περίπτωση αξιώσεων.

Λύσεις επιχειρήσεων και συνεργατών

Η Gidkappadokii προσπαθεί να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία κατά την ανταλλαγή δεδομένων με επιχειρηματικούς εταίρους. Με τις υποχρεώσεις των επιχειρηματικών εταίρων και των συνεργατών λύσεων και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, μεταδίδονται μόνο όσα δεδομένα απαιτούνται από την υπηρεσία, και αυτά τα μέρη αναγκάζονται να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.

Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Κανονισμός Ηλεκτρονικού Εμπορίου Hk. Εμπορική επικοινωνία με το νόμο και Hk εμπορικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ηλεκτρονικά μηνύματα για διαφημιστικούς σκοπούς μπορούν να σταλούν μόνο σε όσους έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με τους κανόνες. Η ρητή παρουσία της έγκρισης του προσώπου στο οποίο θα σταλεί η αγγελία είναι υποχρεωτική. Και πάλι, το "Gidkappadokii " αντιστοιχεί στις λεπτομέρειες της "επιβεβαίωσης" που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία. Η έγκριση που ελήφθη θα πρέπει να καλύπτει όλα τα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε παραλήπτες σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση, πώληση, προώθηση επιχείρηση ή να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση του περιεχομένου, όπως η γιορτή και η επιθυμία της εταιρείας σας. Αυτή η δήλωση μπορεί να ληφθεί γραπτώς σε φυσικό περιβάλλον ή με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο παραλήπτης αποδέχεται ένα εμπορικό ηλεκτρονικό μήνυμα με επιβεβαίωση θετική διαθήκη, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Συναλλαγές δεδομένων λόγω νομικής υποχρέωσης ή ρητής πρόβλεψης στο εταιρικό δίκαιο

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς έγκριση με σκοπό τη ρητή εξειδίκευση της συναλλαγής στη σχετική νομοθεσία ή την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που ορίζεται από το νόμο. Το είδος και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να είναι απαραίτητα για μια νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων και να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές διατάξεις.

Εταιρείες-επεξεργασία δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις υπηρεσίες και τους νόμιμους σκοπούς που προσφέρει η εταιρεία. Όμως τα δεδομένα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για παράνομες υπηρεσίες.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Εισαγωγή

Ως Gidkappadokii (εφεξής «Gidkappadokii», η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), φροντίζουμε να διασφαλίζουμε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τη νομοθεσία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών προσφέρουμε στους καλεσμένους μας. Ως μέρος αυτού του επεξηγηματικού κειμένου, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου αριθ.

1. Πώς μπορούμε να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

3. Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

4. Για ποιους σκοπούς και με ποιον μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα;

 1. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ως Gidkappadokii , μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τους καλεσμένους μας, μέσω πολλών καναλιών.

Για παράδειγμα

- Κατά τις επισκέψεις σας στο πρακτορείο μας

- Όταν καλείτε το τηλεφωνικό μας κέντρο και αφήνετε τα στοιχεία σας,

- Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, καθώς και κατά την εγγραφή και την κράτηση.

- Μπορείτε να μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας ενώ επικοινωνείτε μέσω email με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας ή άλλους υπαλλήλους της Gidkappadokii. Επιπλέον, εάν η σχέση σας με την εταιρεία μας πραγματοποιήθηκε μέσω ενδιάμεσων φορέων, ενδέχεται επίσης να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω αυτών των ενδιάμεσων φορέων.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Ως Gidkappadokii, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε διαφορετικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων ως μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους αξιότιμους επισκέπτες μας.

- Η ταυτότητά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ. , διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης.

- Οι οπτικές και ακουστικές ηχογραφήσεις σας. φωτογραφία σας, αρχεία τηλεφωνικού κέντρου

- Οι οικονομικές σας πληροφορίες. οικονομικά αρχεία ή στοιχεία πληρωμής που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που έχετε λάβει από την εταιρεία μας

- Πληροφορίες για τις τρέχουσες και τις προηγούμενες συναλλαγές σας. τις προτιμήσεις του ξενοδοχείου ή του πακέτου σας ή ταξιδιωτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την τρέχουσα ή την προηγούμενη κράτησή σας.

- Πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα και τα παράπονά σας. γραπτά ή προφορικά αρχεία των ερωτημάτων και των παραπόνων σας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Gidkappadokii ή τα συγκεκριμένα αιτήματά σας σχετικά με μια υπάρχουσα κράτηση

- Τα ασφαλιστικά στοιχεία σας. λεπτομέρειες της ταξιδιωτικής σας ασφάλισης

- τα προσωπικά σας δεδομένα ειδικής φύσης· Εάν έχετε μια ιατρική πάθηση που μπορεί να σας δημιουργήσει ειδικές ανάγκες ενώ ταξιδεύετε ή εάν ζητήσετε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης λόγω της ιατρικής σας πάθησης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα στοιχεία υγείας σας, τα οποία είναι προσωπικά δεδομένα ειδικής φύσης.

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ως Gidkappadokii, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και για νομικούς λόγους:

- Προκειμένου να σας παρέχουμε καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Νόμου «που είναι άμεσα αναγκαία ή σημαντική για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της συναλλαγής. " Ως Gidkappadokii LLC, σας προσφέρουμε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως κρατήσεις περιηγήσεων. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως την ταυτότητα, την επαφή ή τις οικονομικές σας πληροφορίες, προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε ή να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή σας με τον ιστότοπό μας και με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε την κράτησή σας, τη διαδικασία λειτουργίας και τη διαδικασία συνδέσεις. Για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσουμε ένα πακέτο περιήγησης της επιλογής σας, κάνουμε κράτηση ξενοδοχείων, αγοράζουμε πτήσεις για λογαριασμό σας, σας ενημερώνουμε για τα άτομα που θα σας συναντήσουν και σας ενημερώνουμε για το ταξίδι. Εάν είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας κατά τη διαδικασία κράτησης, θα τα επεξεργαστούμε ζητώντας τη ρητή συγκατάθεσή σας.

- Προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα βάσει της θεμιτής ανάγκης για «έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων» στο εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Νόμου και κατά καιρούς τη βάση της θεμιτής ανάγκης «δημοσιοποίησης από το υποκείμενο των δεδομένων» στο εδάφιο δ της παραγράφου 2 άρθρο 5 της Νομοθετικής Πράξης. Η Gidkappadokii αναζητά πάντα τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες μας. Πραγματοποιούμε δραστηριότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάλυσης για σκοπούς όπως η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, η μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών μας, η καλύτερη γνωριμία με τους πελάτες και οι προτιμήσεις τους και η δημιουργία πιο αποτελεσματικών επιχειρηματικών στρατηγικών. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αυτές τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ή μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία που περιέχονται στις κριτικές που έχετε αφήσει δημόσια μέσω των κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να μετρήσουμε την ικανοποίηση των πελατών.

- Επεξεργαζόμαστε τη «ρητή συγκατάθεσή» σας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Νομοθετικής Πράξης προκειμένου να ασκήσουμε δραστηριότητες εμπορικής πληροφόρησης. Ως Gidkappadokii, προσφέρουμε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ενδέχεται να στείλουμε ειδοποιήσεις για να σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να σας ενημερώσουμε για νέα προϊόντα και λειτουργίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή να λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις. μπορείτε να μας δώσετε την άδεια να στέλνουμε αυτές τις επικοινωνίες όποτε θέλετε ή να ανακαλέσετε την άδεια που έχετε δώσει.

- Για την τελική εξέταση των αιτημάτων και παραπόνων σας, επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα και τα παράπονά σας με βάση το νόμιμο λόγο «έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων» στο εδάφιο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Νόμου και «εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης του ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» στο εδάφιο τ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της Πράξης Νομοθεσίας. Οι επιθυμίες και τα σχόλιά σας είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουμε τα αιτήματά σας σχετικά με το πώς μπορούμε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψή τους.

Για τη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο λόγο «που είναι άμεσα απαραίτητος ή απαραίτητος για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης» σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Νόμου. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια των οικονομικών διαδικασιών της εταιρείας μας. Για παράδειγμα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τη χρέωση των υπηρεσιών που παρέχουμε, τη δημιουργία οικονομικών αρχείων ή την εκτέλεση οικονομικών ελέγχων.

- Για εσωτερικές δραστηριότητες, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο λόγο για το «έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων» σύμφωνα με το εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Νόμου. Όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε εταιρεία, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος ορισμένων διαδικασιών και να δημιουργήσουμε αρχεία εσωτερικά κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, διαχειριζόμαστε την υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών μας, επιβραβεύουμε τους υπαλλήλους μας ή διενεργούμε εσωτερικούς ελέγχους.

- Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του νομικού λόγου "εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων" σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο γ του Νόμου και " προβλέπεται ρητά από το νόμο» σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο α. , υπόκεινται σε πολλές νομικές υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από κανονισμούς όπως η νομοθεσία περί ταξιδιών, φορολογίας και ασφάλισης και ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με εξουσιοδοτημένους κρατικούς φορείς ή ιδιωτικούς φορείς. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νόμιμα αιτήματα για πληροφορίες που υποβάλλονται από αρχές όπως το δικαστικό σώμα, η αστυνομία, οι ρυθμιστικές αρχές και οι εποπτικές αρχές.

 1. Για ποιους σκοπούς και με ποιον μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη. Παρακάτω παρέχουμε μια σύντομη περιγραφή των μερών με τα οποία ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τους λόγους για την κοινή χρήση. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, ως Gidkappadokii, ποτέ δεν κοινοποιούμε ή διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη για δικό μας όφελος.

Τα ακόλουθα είναι τα τρίτα μέρη με τα οποία ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία και οι λόγοι για την κοινή χρήση:

- Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους προμηθευτές μας, όπως ξενοδοχεία και παρόμοιους παρόχους καταλυμάτων, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, όπως αεροπορικές εταιρείες ή εταιρείες λεωφορείων, ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ταξιδιωτικής ασφάλισης ή εταιρείες που παρέχουν οργανωτικές υπηρεσίες που μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε προϊόντα που έχετε αποκτήσει ως μέρος των οργανωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών μας. Ειδικά όταν αγοράζετε ταξιδιωτικά πακέτα που περιλαμβάνουν ταξίδια στο εξωτερικό, οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες στους οποίους κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας ενδέχεται να βρίσκονται στο εξωτερικό. Σε πολλές περιπτώσεις, τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

- Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους προμηθευτές μας. Χρησιμοποιούμε τρίτους εκτός του Gidkappadokii σε ορισμένα σημεία όταν επικοινωνούμε μαζί σας. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνουμε υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών για θέματα που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες μας, όπως η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, η λειτουργία του ιστότοπού μας, η συντήρηση της υποδομής πληροφορικής μας. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικηγόρους προκειμένου να προστατεύσουμε τη νομική και οικονομική ασφάλεια της εταιρείας μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρόχους.

- Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τράπεζες ή ιδρύματα πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιήσουμε πληρωμές για τις υπηρεσίες μας.

- Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξουσιοδοτημένους κρατικούς φορείς ή άτομα, εάν απαιτείται από το νόμο. Σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται, ενδέχεται να μας ζητηθεί να κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τακτική βάση ή κατόπιν αιτήματος με εξουσιοδοτημένες κρατικές υπηρεσίες ή σχετικούς οργανισμούς σε σχέση με την ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκεινται. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κυβερνητικές υπηρεσίες για να απαντήσουμε σε αιτήματα πληροφοριών που μας αποστέλλονται από τα δικαστήρια στο πλαίσιο ποινικής έρευνας ή φορολογικού ελέγχου.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα;

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Νομοθετικής Πράξης, εσείς, ως κάτοχος προσωπικών δεδομένων, έχετε πολλά δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτήν την ενότητα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματα που έχετε και πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα.

Τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού είναι τα εξής:

 • Μπορείτε να μάθετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από εμάς,
 • Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία από εμάς, μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με αυτό,
 • Μπορείτε να μάθετε για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αυτούς τους σκοπούς,
 • Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τρίτα μέρη με τα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εγχώρια ή διεθνώς,
 • Εάν έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να τα διορθώσουμε και να κοινοποιήσουμε αυτές τις διορθώσεις σε τρίτα μέρη στα οποία έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Παρόλο που έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το Νόμο και άλλες σχετικές νομικές διατάξεις, μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν ή να καταστραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πάψουν να υφίστανται οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε επίσης να ζητήσετε να γίνουν διορθώσεις εντός αυτό το πλαίσιο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτα μέρη στα οποία έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Σε περίπτωση που η ανάλυση δεδομένων που επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα συστήματα καταλήξει σε αποτέλεσμα εναντίον σας, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό το αποτέλεσμα,
 • Εάν υποστείτε ζημία ως αποτέλεσμα της παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράνομη επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας για τα ερωτήματά σας σχετικά με τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Για ερωτήσεις και προβλήματα που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τις εφαρμογές του, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εμπορική ονομασία : GID KAPPADOKII-TAVANANNA TRAVEL- DOĞRUER TRAVEL TOUR. Ltd. ŞTİ.

Διεύθυνση : Isali-Gaferli-Avcilar mh.Turgut Ozal Square No 18/4 Goreme Nevsehir /Turkey

Τηλέφωνο: +90543 506 11 38

Φαξ: +90543 506 11 38

Εγγεγραμμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Πληροφορίες χρήστη και Διαδίκτυο

Σε περίπτωση συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους και άλλα συστήματα ή εφαρμογές που ανήκουν στην ''Gidkappadokii '', τα ενδιαφερόμενα άτομα ειδοποιούνται για το απόρρητο και, όπου χρειάζεται, για τα cookies. Οι επαφές ενημερώνονται για τις εφαρμογές μας σε ιστοσελίδες. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, εφιστούμε την προσοχή σας στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε / χρησιμοποιούμε στη σελίδα μας.

Τύποι cookie _

 1. Μετρήσεις Google (analytics, διπλό κλικ).
 2. Διαφήμιση
 3. Λειτουργικά και αναλυτικά cookies βελτίωσης ιστότοπου
 4. Εμπορικά cookies _
 5. Διαφημίζει εμπορικά cookies στο Facebook
 6. Εσωτερική μέτρηση
 7. Διαφήμιση
 8. Λειτουργικά και αναλυτικά cookies βελτίωσης ιστότοπου
 9. εμπορικά cookies
 10. Μετρήσεις Hotjar
 11. Λειτουργικά και αναλυτικά cookies βελτίωσης ιστότοπου
 12. Εμπορικά cookies
 13. Εταιρείες τρίτων ( criteo , rtbhouse ) διαφημιστική λειτουργικότητα και cookies αναλυτικών στοιχείων

Λειτουργικό και αναλυτικό

Τα cookies περιέχουν δεδομένα σχετικά με την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, την αποτελεσματική χρήση του ιστότοπου, τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Σύμφωνα με το χαρακτηριστικό αυτού του τύπου, ένα cookie είναι ένα όνομα χρήστη κ.λπ. Μπορεί να περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Cookies τρίτων

Οι ιστότοποι/εφαρμογές για κινητά/ιστότοποι για κινητά ''Gidkappadokii'' διαχειρίζονται από τρίτους αξιόπιστους, αξιόπιστους παρόχους διαφημίσεων. Οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων τοποθετούν τα cookies τους για να σας παρέχουν διαφημίσεις. Τα cookies που τοποθετούνται από τρίτο μέρος συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση των επισκεπτών σε ιστότοπους.

Εμπορικά cookies

Προσφέροντας ένα πιο προηγμένο, εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο διαφημίσεων, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη σας. Η προαναφερθείσα συνεδρία είναι μόνιμη, λειτουργική και αναλυτική και ο χρόνος αποθήκευσης στο παρασκήνιο των εμπορικών cookies είναι περίπου 2 (δύο) μήνες και σε αυτό μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Η κατάργηση αυτών των επιλογών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πώς να διαγράψετε τα cookies;

Πολλά προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου θα πρέπει να αποδέχονται και να χρησιμοποιούν αυτόματα τα cookies από την πρώτη φορά που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιώντας το μενού "c edit" ή τις "ρυθμίσεις" του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ή να ειδοποιηθείτε όταν αποστέλλονται cookies στη συσκευή σας. Για να μάθετε σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookie και να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη "οδηγίες" ή "επιλογές βοήθειας" του προγράμματος περιήγησής σας.

Σχόλια πελατών
Δώστε μας τα σχόλιά σας και ενημερώστε μας για τις εμπειρίες σας κατά τη διάρκεια των διακοπών σας μαζί μας.

Είχαμε την καλύτερη εμπειρία κατά τη διάρκεια της πράσινης περιοδείας με τον Τζαλάλ: ήταν ευγενικός, στοχαστικός, διασκεδαστικός και είπε πολλές ενδια...

Maryna K
21.02.2020
comment-circle
Heart of Cappadocia Red Tour

Περάσαμε υπέροχα! Σας ευχαριστώ πολύ σε όλη την ομάδα! Να σε συστήσω στους φίλους μου?

Jet111909
10.06.2022
comment-circle
Αρχαία Καππαδοκία

Ο ξεναγός της Καππαδοκίας πραγματοποίησε ατομική περιοδεία για οικογένεια τεσσάρων ατόμων. Ένα από τα καλύτερα ταξίδια που έγιναν ποτέ! Άνετο αυτοκίνη...

Alx
20.01.2017
comment-circle
Private Green Tour στην Καππαδοκία

Κάνε την πράσινη ξενάγηση. Η οργάνωση είναι μεγάλη. Περάσαμε καλά και κατατοπιστικά. Η ομάδα δεν είναι μεγάλη. Ένα άνετο μίνι λεωφορείο. Είστε καλοί ο...

Jevgenija G
13.05.2020
comment-circle
Καππαδοκία 2 ημέρες 1 νύχτα από Κωνσταντινούπολη

Ήρθαμε στο ηφαίστειο Έργκις για σκι και μια από τις μέρες των 5 ημερών μας αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδρομή στο Καϊσέρι. Ψάχνοντας για έναν οδηγό στ...

Elenka771
04.01.2024
comment-circle
Πρωινό την αυγή κοντά στις μπάλες

Ήμασταν σε μια εβδομάδα όταν ο καιρός είναι πολύ ιδιότροπος: έξω από το παράθυρο όλα είναι γκρι, βροχή και ακόμη και χαλάζι. Το δωμάτιο του ξενοδοχείο...

KimArte
26.05.2017
comment-circle
Αρχαία Καππαδοκία

Ο σύζυγός μου κι εγώ ταξιδεύουμε πολύ. Ήταν ένα εκπληκτικό ταξίδι στην Καππαδοκία. Ήμασταν τυχεροί που είχαμε έναν ρωσόφωνο ξεναγό, τον Σεζάι. Γνωρίζε...

Олег К
13.07.2017
comment-circle
Private Green Tour στην Καππαδοκία

Ταξιδεύουμε πολύ με τον άντρα μου. Εξαιρετική ξεκούραση, ένα μοναδικό ταξίδι αποδείχθηκε στην Καππαδοκία. Ο Ρωσόφωνος οδηγός Σεζάι δεν ήταν μόνο ένας...

olegdchel
02.02.2018
comment-circle
Πτήση με αερόστατο στην Καππαδοκία στην κοιλάδα Soanlı

Η οικογένειά μας ήθελε από καιρό να επισκεφθεί την Καππαδοκία. Και τον Νοέμβριο του 2017, αυτή η επιθυμία έγινε τόσο έντονη που αποφασίσαμε να γιορτάσ...

Irina K
08.11.2018
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Θέλαμε εδώ και καιρό να επισκεφθούμε την Καππαδοκία. Και εδώ είναι η υπόθεση. Πριν από το ταξίδι, συναντηθήκαμε μέσω του Διαδικτύου με τον μελλοντικό...

alextolmach68
06.12.2023
comment-circle
Μαγεία της Καππαδοκίας 4 ημέρες Πακέτο Περιήγησης

Ο Σεζάι είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, αφού μας συνόδευσε για δύο ημέρες από την άφιξή μας στην Κωνσταντινούπολη για να πάμε σπίτι από το αεροδρόμιο Κ...

LenaShishaeva
10.09.2016
comment-circle
Γενέθλια στην κοιλάδα της Καππαδοκίας

Ευδιάκριτος, ευερέθιστος, μορφωμένος, αισθανόμενος πελάτης και απλά ένα καλό άτομο!!!! Γνωρίζει την ιστορία όχι μόνο της Καππαδοκίας, αλλά και της Του...

Lyudmila S
09.03.2024
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Καππαδοκία. Γκερέμ Ιούνιος 2018 • Για δύο Πήγαμε στην Καππαδοκία χωρίς να φανταστούμε τι είδους έδαφος και τι είναι ενδιαφέρον. Έμεινε στο Γκόρεμ. Το...

ViktoriyaPovkh
07.06.2018
comment-circle
Private Green Tour στην Καππαδοκία

Το πιο αξέχαστο ταξίδι! Αυγ. 2018 • Για Δύο Ήμασταν τόσο τυχεροί που βρήκαμε αυτό το πρακτορείο. Γυρίσαμε αργά τη νύχτα για να πάμε την επόμενη μέρα μ...

Lidiya K
16.09.2018
comment-circle
Αρχαία Καππαδοκία

Καππαδοκία Αυγ. 2018 • Οικογενειακές διακοπές Οικογενειακές διακοπές! Ο γιος του είναι 12. Ήταν ευτυχισμένος! Αυτός και εμείς ενδιαφερθήκαμε πολύ και...

Nataliia K
02.11.2018
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Φοβερή Καππαδοκία! Αυγ. 2018 • Οικογενειακές διακοπές Αυτό είναι το πιο απίστευτο και αξέχαστο ταξίδι! Σας ευχαριστώ για τον οδηγό μας Cezai! Βρήκαμε...

Maryna_Datun
29.02.2024
comment-circle
Private Blue Tour στην Καππαδοκία

Καππαδοκία St. 2018 • Για Δύο Γεια σας!!! Ένα απίστευτο ταξίδι, μπορείτε να πείτε μια μεγάλη ιστορία! Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οδηγό Sezai Dogruer,...

Jack R
11.05.2019
comment-circle
Καππαδοκία για 2 ημέρες 1 διανυκτέρευση από την Αττάλεια

Καππαδοκία με εξαιρετικό οδηγό Ιαν. 2019 • Με φίλους Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Σεζάι για μια ενημερωτική περιήγηση στην Καππαδοκία. Άνετο λεωφορεί...

Лариса М
23.02.2019
comment-circle
Νότια Καππαδοκία Πράσινη Περιήγηση

Είναι άλλο ένα σύμπαν! Μάρτιος 2019 • Οικογενειακές διακοπές Τεράστια ευγνωμοσύνη στους Σεζάι για συναρπαστικές ιστορίες για την ιστορία της Καππαδοκί...

Desinfo86
05.01.2024
comment-circle
"Cappadocia Valleys on Quad Bikes"

Οι καλύτεροι οδηγοί στο Görem! Μάρτιος 2019 • Με φίλους Αν έρθεις στο Γκόρεμ και δεν ξέρεις πού να στραφείς, μπορείς να έρθεις εδώ! Προσεκτικά παιδιά,...

Летчик Л
08.06.2014
comment-circle
περιήγηση στα αξιοθέατα του κήπου λεβάντα

Φανταστική Καππαδοκία Απρ. 2019 • Για Δύο Τα τοπία της Καππαδοκίας φαίνονται ξένα, βραχώδεις κατοικίες, εκκλησίες, υπόγειες πόλεις καταπλήσσουν τη φαν...

Elena
26.04.2018
comment-circle
Lycian Way Tour 7 νύχτες 8 ημέρες

Ευχαριστώ. Ιαν. 2019 Θα ήθελα να ευχαριστήσω την esco Tour Travel Agency για τη βοήθειά τους! Δυστυχώς, φτάσαμε στην Κοππαδοκία σε μια άσχημη μέρα και...

Natalia E
22.09.2016
comment-circle
Η Καππαδοκία τη νύχτα

Μια υπέροχη γιορτή στο Gorem Μάιος 2019 • Με φίλους Διακοπές με φίλο τον Μάιο του 2019. Εκμεταλλευτήκαμε τη μεταφορά από το αεροδρόμιο Kayseri στο Gör...

Анна Коробкова
16.05.2018
comment-circle
Ιππασία μέσα από τις κοιλάδες της Καππαδοκίας "Cappadocia Valleys on Horseback"

Σίλβια Ματβέβα Μάιος 2019 • Οικογενειακές διακοπές Ήρθαμε για πρώτη φορά στην Καππαδοκία και θέλαμε να το εκμεταλλευτούμε. Ο Σεζάι μόλις μας έδωσε ένα...

Silviyamatveeva
05.04.2017
comment-circle
Καππαδοκία 2 ημέρες 1 νύχτα από Κωνσταντινούπολη

Ευχαριστώ! Μάιος 2019 • Για δύο Αξέχαστη εμπειρία της πτήσης σε ένα μπαλόνι!! Ευχαριστώ που κανόνισες την πτήση. Ήταν υπέροχο! Συνιστώμενη 🙂

Olena
04.02.2020
comment-circle
Μονοήμερη Προσκυνηματική Εκδρομή Καππαδοκίας

Αξέχαστο. Ιούνιος 2019 • Ταξιδεύοντας μόνος Όλα ήταν υπέροχα, πολύ ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά. Οι οδηγοί είναι τέλειοι. Ευχαρίστησε τους για το έρ...

Наргиза нурлыбаева
13.02.2024
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Τέλεια, θέλω κι άλλα. Ιούνιος 2019 • Οικογενειακές διακοπές Ήταν υπέροχο! Όλα είναι κανονισμένα και οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί, οι τιμές είναι κ...

Violeta D
17.07.2021
comment-circle
Private Blue Tour στην Καππαδοκία

Υπέροχα τοπία! Αυγ. 2019 Πήγαμε στην Καππαδοκία από το Κέμερ. Η περιοδεία ονομάζεται Καππαδοκία Τουρ. Με σχέδια για ένα μπαλόνι. Θα ξεκινήσω με τη σει...

Наталья Ф.
14.06.2023
comment-circle
Μονοήμερη Προσκυνηματική Εκδρομή Καππαδοκίας

Καππαδοκία Μάιος 2019 Περπατήσαμε και μπήκαμε μέσα. Ως αποτέλεσμα, λάβαμε πολλές εντυπώσεις από τις εκδρομές. Όλα οργανώθηκαν καθαρά και επαγγελματικά...

Sergii
15.05.2020
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Η Καππαδοκία είναι δύναμη! Αγ. 2019 Έστειλα τη γιαγιά και την εγγονή. Σεζάι, φυσικά, μπράβο. Τον συνάντησα, βοήθησα με όλες τις ερωτήσεις (πέταξαν και...

Roman
16.08.2019
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

ιούνιος 2024. • Για δύο Περάσαμε τρεις υπέροχες μέρες στην Καππαδοκία. Άριστοι Ρωσόφωνοι οδηγοί. Ανταποκριτικό προσωπικό. Εξαιρετική μεταφορά. Διαρκής...

Олег К
04.06.2024
comment-circle
Πτήση με αερόστατο στην Καππαδοκία Γκόρεμε

Εξαιρετική φιλοξενία! Οκτ. 2018 Ήμασταν πέρυσι στην Καππαδοκία. Πριν το ταξίδι, βρήκαμε τον ιστότοπο του Σεζάι κάνοντας αναζήτηση στο Διαδίκτυο και το...

Liosha B
12.10.2018
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Φιλόξενο καλωσόρισμα Νοε. 2019 Ήμασταν στην Καππαδοκία 1-4 Νοεμβρίου 2019. Η κράτηση έγινε μέσω ταξιδιωτικού γραφείου της Κωνσταντινούπολης. Ο Sezai μ...

strannik2636
15.11.2019
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Ένας εξαιρετικός οδηγός και ο καλύτερος οδηγός σε αυτό το καταπληκτικό μέρος! Μάρτιος 2020 • Για δύο Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον αγαπ...

V.S. channel
13.03.2020
comment-circle
Αρχαία Καππαδοκία

Άρεσε Μάρτιος 2020 • Για δύο Κάναμε μια πράσινη περιήγηση με αυτό το πρακτορείο. Όλα κύλησαν χωρίς παρεκκλίσεις, ακριβώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα....

Евлампий Б
20.03.2020
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Red Tour (Βόρεια Καππαδοκία) Αύγ. Αύγ 2020 • Μόνος-η Στις 01.08.2020 περάσαμε υπέροχα ταξιδεύοντας με έναν υπέροχο οδηγό. Επιλέξαμε το Red Tour. Ο οδη...

Оксана Л
14.08.2020
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Ιδιωτική περιήγηση στην Καππαδοκία Σεπτ. 2020 • Οικογενειακές διακοπές Καλό απόγευμα Η οικογένειά μου και εγώ ήρθαμε μόνοι μας στην Καππαδοκία. Καμία...

Николай К
17.09.2020
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Green Tour: Καππαδοκία Ιαν. 2021 Διακοπές στην Καππαδοκία τον Ιανουάριο του 2021. Μείναμε στο χωριό Goreme στο ξενοδοχείο Mithra. Πήραμε την εκδρομή G...

Alena
04.02.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Κόκκινη ιδιωτική περιήγηση Φεβ. 2021 • Για δύο Απόλαυσε την όμορφη Καππαδοκία παρέα με τον οδηγό Sezai. Επισκεφθήκαμε το υπαίθριο μουσείο Goreme, όλα...

pavlenkood
26.02.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Ενδιαφέρουσα, πλούσια, φωτεινή, πολύχρωμη, ρομαντική Φεβ. 2021 • Για δύο Η γυναίκα μου και εγώ ήρθαμε στην Καππαδοκία για μία μόνο μέρα (2 νύχτες). Υπ...

Vladimir S
18.02.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Τα συναισθήματα είναι στα ύψη! Απρ. 2021 • Με φίλους Μου άρεσε πολύ η Καππαδοκία!!! Απίστευτα τοπία, φιλικοί οικοδεσπότες, νόστιμη παραδοσιακή κουζίνα...

Алена
22.05.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Μάιος 2021 • Με φίλους Ευχαριστώ πολύ!!!! Το ταξίδι μας μαζί σας ήταν αξέχαστο!!! Όλα καλά... ξεκινώντας από τον οδηγό και τελειώνοντας με άνετη μεταφ...

Елена
14.05.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Αξιοθαύμαστα! Ιούλ 2021 • Φίλοι Καλό απόγευμα! Στις αρχές Ιουλίου, πήγα από το Side στην Καππαδοκία σε μια εκδρομή. Ήθελα πραγματικά να τραβήξω μια πο...

Marina G
15.07.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Ο καλύτερος οδηγός Αύγ. Αύγ 2021 • Φίλοι Πετάξαμε αυθόρμητα στην Καππαδοκία για μια μέρα, δυστυχώς λόγω του καιρού δεν ήταν δυνατό να θαυμάσουμε το το...

Janettа
19.08.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Σίγουρα θα επιστρέψουμε! ! Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτά τα όμορφα μέρη, μαγευτικά στο μεγαλείο τους. Δεκ Αύγ 2021 • Φίλοι Κλείσαμε μια περιοδεία...

Элина С
14.12.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Υπέροχο ταξίδι! Δεκ Οκτ 2021 Εξαιρετική οργάνωση του "Red Tour" Όλα χωρίς καθυστερήσεις, πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ένα άνετο μίνι λεωφορείο. Σ...

Elena K
23.12.2021
comment-circle
Heart of Cappadocia Red Tour

Αξέχαστες Δεκ Αύγ 2021 • Φίλοι Υπέροχο ταξίδι! Κλείσαμε μια περιοδεία ενώ στην Άγκυρα. Άνετη μεταφορά από την Άγκυρα στην Καππαδοκία και πίσω. Άριστη...

Жадыра Д
23.12.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Αναγνώριση της εταιρείας Δεκ Αύγ 2021 • Φίλοι Σας ευχαριστώ πολύ για τη συναρπαστική περιοδεία! Μας δόθηκε μια πτήση με αερόστατο και μια κόκκινη περι...

Резеда Г
17.12.2021
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Μέχρι την επόμενη φορά Καππαδοκία Μάρ 2022 • Ζευγάρια Πολύ ενδιαφέρουσες εκδρομές, υπέροχοι οδηγοί, λέγοντας με ενθουσιασμό για την ιστορία της Καππαδ...

Елена Л
28.03.2022
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

ΩΣ ΕΚ ΘΑΎΜΑΤΟΣ! Ιούνιος 2022 ΑΠΛΆ ΝΌΣΤΙΜΟ! Το προσωπικό είναι φιλικό, ευγενικό, η ποιότητα των περιηγήσεων είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Θα απαντήσουν...

Temirlan B
23.07.2023
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Υπέροχη παρέα, το συνιστώ Άγιος. Αύγ 2021 • Μόνος-η Η κόκκινη περιοδεία ήταν εκπληκτική. Η οργάνωση της περιοδείας ήταν πολύ καλή, συναντηθήκαμε χωρίς...

Елена К
17.09.2021
comment-circle
Heart of Cappadocia Red Tour

Μαγικό) Άγιος. Αύγ 2022 • Ζευγάρια Είχαμε μια μέρα να πάμε στην Καππαδοκία. Στο Göreme, όπου μένουμε, όλα προσφέρουν τρεις τύπους διαδρομών για να εξε...

Elonichka L
09.09.2022
comment-circle
Νότια Καππαδοκία Πράσινη Περιήγηση

Η Καππαδοκία είναι φοβερή! Απρ Αύγ 2023 Πήγαμε με μια ομάδα από το INELTA TRAVEL. Μου άρεσαν τα πάντα! Τουρκικού στιλ Garden Hotel, αγγλόφωνος οδηγός...

Tatjana L
09.04.2023
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Φανταστική και αξέχαστη Καππαδοκία! Απρ Αύγ 2023 • Φίλοι Αγάπησε! Η Καππαδοκία είναι ένα υπέροχο, εξαιρετικό μέρος! Ο οδηγός του Sezai είναι ένας ικαν...

Galina K
26.04.2023
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Η πράσινη περιήγηση ήταν υπέροχη! ! Απρ Αύγ 2023 • Φίλοι Θεϊκά πέρασε την ημέρα περιήγησης στα αξιοθέατα του Green Tour! ! Μας συνόδευε ένας οδηγός πο...

Светлана П
21.04.2023
comment-circle
Νότια Καππαδοκία Πράσινη Περιήγηση

Η Rigans είναι ενθουσιασμένη με την Καππαδοκία και το TT Travel Απρ Αύγ 2023 • Φίλοι Εκ μέρους της ομάδας των κατοίκων της Ρίγας που επισκέφθηκαν την...

Инесса К
08.04.2023
comment-circle
Μαγική Καππαδοκία για 1 ημέρα

Αν λέτε καλά, τότε δεν υπάρχει τίποτα για να μιλήσουμε, ήταν απλώς ζαλιστικό, ήμασταν ενθουσιασμένοι, σεβαστείτε παιδιά Η απόλαυση ξεκίνησε αμέσως με...

Ala a
22.06.2023
comment-circle
Heart of Cappadocia Red Tour

Λάβαμε αξέχαστες εντυπώσεις στην Καππαδοκία. Το μέρος είναι εκπληκτικό και απίστευτο. Μια πτήση με αερόστατο είναι μια απερίγραπτη αίσθηση εκπληκτικής...

Denis Z
15.06.2023
comment-circle
Heart of Cappadocia Red Tour
Οι συνεργάτες μας
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες εκδρομές ή άλλα πράγματα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας 24/7.
Επικοινωνία WhatsApp